Tag Archive: نوار کاست

۱۸ مهر ۱۳۹۶

بازگشت نوار کاست

نوستالژی نه تنها ذهن انسان بلکه می‌تواند تکنولوژی را هم به گذشته می‌برد، درحالی‌که به نظر می‌رسد حرکت در عرصه‌ی فناوری همواره در چرخه‌ای توقف‌ناپذیر رو به جلوست. این بار نوستالژی نوار کاست‌های قدیمی شرکت...