Tag Archive: elbow

۱۸ مهر ۱۳۹۶

بازگشت نوار کاست

نوستالژی نه تنها ذهن انسان بلکه می‌تواند تکنولوژی را هم به گذشته می‌برد، درحالی‌که به نظر می‌رسد حرکت در عرصه‌ی فناوری همواره در چرخه‌ای توقف‌ناپذیر رو به جلوست. این بار نوستالژی نوار کاست‌های قدیمی شرکت...